Velkommen til et nyt skoleår

Endelig ringede klokken ind til første time, og et nyt skoleår er skudt i gang. Lærere og pædagoger har den seneste halvanden uge knoklet for at gøre klar til et nyt skoleår, og glæden var derfor stor, da vi i dag sagde velkommen tilbage til alle vores elever. Det var også tydeligt, at eleverne var glade for at se hinanden – der blev uddelt krammere og udvekslet ferieminder på livet løs.

En særlig velkomst skal lyde til de 37 nye 0. klasser fra almen og de 8 nye 0. klasser fra 1J. Første skoledag for dem er naturligvis noget ganske særligt, og vi glæder os meget til at lære dem alle at kende.

Skolens fysiske rammer
Forude venter nu et skoleår, hvor der skal ske mange nye og spændende ting på skolen. Først og fremmest skal vi have udskiftet møblerne i vores klasselokaler – det kan næppe komme bag på nogen, det har været et ønske gennem længere tid. Vi har derfor igangsat en proces, hvor vi i de forskellige afdelinger har nogle spændende drøftelser omkring, hvordan nye læringsmiljøer kan understøtte den pædagogik og didaktik, vi har bygget læringen op omkring. Vi har i den forbindelse haft mange gode dialoger omkring, hvordan de nye læringsmiljøer også kan og skal være med til at underbygge den faglighed og trivsel, vi fortsat ønsker skal være dominerende på Nr. Uttrup Skole. Det er væsentligt for os, vi er meget omhyggelig med denne proces, og vi forventer derfor først at have ny-møblerede lokaler omkring årsskiftet. Jeg vil naturligvis informere jer løbende om, hvor vi er i processen.

Også vores N/T-lokale skal have et løft, denne proces vil ligeledes foregå hen over efteråret.

Derudover har vi fortsat et samarbejde med forvaltningen omkring mulighederne for på sigt  at få dussen flyttet over på selve skolen. I den forbindelse vil der derfor hen over efteråret blive opsat garderober til alle elever i indskolingsbygningen.

Elevernes læring og trivsel
I skolebestyrelsen samt blandt skolens pædagogiske personale er der en kontinuerlig drøftelse af, hvordan vi arbejder med elevernes læringsprogression – og i den forbindelse, hvordan vi bedst muligt giver både elever og forældre indsigt i denne progression. Den primære dialog herom foregår gennem intra, bl.a. i form af nyhedsbreve omkring, hvad de enkelte klasser arbejder med i de forskellige fag, og hvad der rør sig socialt og trivselsmæssigt i klassen. Derudover er der naturligvis et stort fokus herpå i de to årlige skole/hjem-samtaler, hvor vi i år har ændret lidt i sammensætningen, så dansk- og matematiklæreren deltager i begge samtaler. Udover dansk- og matematiklæreren vil der på flere årgange også være andre repræsenteret, men det orienterer de enkelte afdelinger nærmere om.

Udover ovennævnte er læringsplatformen Min Uddannelse tænkt som et redskab, der gerne skulle være med til at skabe synlighed omkring elevernes læring. Vi har imidlertid erfaret – gennem drøftelser både i skolebestyrelsen samt med skolens pædagogiske personale – at den tid og de ressourcer personalet bruger i anvendelsen af Min Uddannelse ikke altid står mål med det udbytte, hverken elever eller forældre får ud af det. Vi har derfor valgt at afprøve en ny form dette skoleår.

På alle årgange fra 1.-8. klasse vil der i dansk og matematik hvert kvartal blive lagt et forløb ind, hvor der er tydelige mål som efterfølgende følges af en evaluering (0. og 9. årgang er lidt særlige, da de har andre fokus – for 0. klasses vedkommende den gode start på skolelivet, og for 9. klasses vedkommende fokus på afgangsprøverne og den videre overgang til ungdomsuddannelserne). Udover dansk og matematik vil der være andre mindre fag repræsenteret, men det vil være forskelligt fra årgang til årgang, hvilke fag, der er tale om – dette orienteres I derfor særskilt om fra de enkelte årgangsteams. Ved denne form håber vi at kunne give jer som forældre en løbende indsigt i jeres barns læringsprogression. Til gengæld vil I ikke længere kunne finde alle forløb, der arbejdes med, da den nye form betyder, lærere og pædagoger naturligvis ikke har den samme tid til at lægge alle forløb ind. Dog vil der fortsat blive orienteret om, hvilke emner der arbejdes med i de forskellige fag gennem vores nyhedsbreve.

Som altid, når man skal prøve noget nyt, kan der blive behov for justeringer undervejs. Vi ser derfor dette skoleår som “et prøveår”, hvor vi kan gøre os nogle løbende erfaringer, som vi naturligvis vil drage med i vores fremadrettede fokus på at få mest mulig kvalitet ud af anvendelsen af Min Uddannelse.  

Dialogmøde omkring inklusion
Tirsdag d. 28. august har vi årets første skolebestyrelsesmøde. På dagsordenen har vi bl.a. et punkt, der hedder “læringsfællesskaber for alle”. Dette punkt er yderst relevant og handler om, hvordan vi som skole og forældre i samarbejde kan arbejde for, at Nr. Uttrup Skole er en skole, hvor alle elever har mulighed for at indgå i et læringsfællesskab. Vi skal i den forbindelse bl.a. snakke inklusion, børns kompetencer, vigtigheden af gode relationer, måden vi organiserer vores trivselscenter her på skolen – også kendt under navnet Kompasset, og have en drøftelse af, hvad der lige nu fungerer og hvad vi evt. bør og kan gøre anderledes. Dette punkt bliver et åbent punkt – vi vil derfor gerne invitere alle skolens forældre til at deltage i denne drøftelse. Tidsrummet er kl. 19.00-20.00. Jeg rundsender snarest en særskilt invitation via intra – men sæt allerede nu X i kalenderen.

Til sidst en orientering om, at vi i Michael Hvelplunds stilling har ansat Jacob K. Dalsgaard, der har linjefag i bl.a. matematik og idræt. Vi glæder os meget til samarbejdet.

Mange hilsner
Rikke