Nyt fra skolelederens blog

Først og fremmest tak til de forældre, der mødte op til informationsmøde i tirsdags. Det var dejligt at opleve det store engagement og den store spørgelyst, det ser vi som meget positivt i forhold til den spændende opgave, der venter os, når vi til august skal tage imod en stor gruppe nye elever fra Løvvangskolen. De power point, der blev brugt på aftenen, er i idag rundsendt via intra. Skulle der være nogle af jer, der har spørgsmål hertil, er I meget velkomne til at henvende jer.

Nr. Uttrup Skole pr. 1. august 2017
Som nævnt i tirsdags bliver vores skoledistrikt væsentligt større fra august 2017. Af de tilbageværende elever på Løvvangskolen, skal vi fra august sige velkommen til 49 elever. Dette er dog kun “papir tal”, for uanset skoledistrikter, kan der være flere faktorer, der spiller ind ift. dette tal, bl.a. frit skolevalg, ønsker ift. søskende, nuværende klassekammerater mv. Tallet kan derfor blive både større eller mindre, men dette bliver vi klogere på i løbet af foråret. Vi sørger naturligvis for at informere jer nærmere, når vi kender det endelige tal for de enkelte årgange.

Vi har gjort os mange overvejelser omkring, hvordan vi får taget godt imod de nye elever, så Nr. Uttrup Skole ikke bliver “dem og os”, men derimod “vi”. For netop at arbejde hen mod en vi-følelse, vil vi i løbet af marts invitere de nye kammerater på to besøgsdage, hvor fokus vil være sociale aktiviteter, så eleverne lærer hinanden at kende. Derudover vil hver af de nye elever få to af vores elever som elev-mentorer. Elev-mentorerne får en særlig opgave i at tage imod de nye kammerater, vise dem rundt, fortælle om skolen og i det hele taget være med til at understøtte, at de nye kammerater føler sig vel modtaget.

Det er ikke nyt for os som skole at tage imod nye elever, det gør vi jævnligt hen over skoleåret. Det, der er anderledes i denne opgave, er, at der kommer mange elever på en gang. For enkelte årgange kan flere elever betyde, det kommer til at udløse en ekstra klasse på en årgang. Såfremt dette er tilfældet, indkalder vi til ekstraordinært forældremøde i de pågældende klasser og henviser i øvrigt til skolens princip for dannelse af klasser, hvori det fremgår, hvordan en evt. klassedeling foregår.

Når man står overfor at skulle modtage mange nye elever og forældre, er det naturligvis væsentligt som skole at holde fast i noget af det, vi oplever vi er gode til og som vi ønsker også skal kendetegne skolen fremadrettet. Et læringsmiljø, hvor det er in at gøre sit bedste, må vi aldrig gå på kompromis med, ligesom vi også har en helt klar holdning til, hvad vi tolerer ift. sprog og adfærd, og hvad vi forventer af vores elever ift. at behandle hinanden med respekt og omsorg. Disse værdier skal vi fastholde men naturligvis også udvikle på i fællesskab med såvel nuværende som nye elever, forældre og medarbejdere. Vi glæder os meget til skolen “vokser”, for flere elever betyder også flere kammerater og flere ressourcer – både økonomisk og personalemæssigt, hvilket er til gavn for alle skolens elever.

MinUddannelse og læringssamtaler
Vi har som bekendt arbejdet med den nye læringsplatform MinUddannelse siden skoleårets start. MinUddannelse rummer mange muligheder, og vi hører fra nogle af jer forældre, den til tider kan være lidt vanskelig at overskue og finde rundt i. Vi har tidligere afholdt et par informationseftermiddage, hvor I som forældre kunne få en intro til platformen. Såfremt dette er aktuelt at gennemføre igen, hører vi gerne fra jer.

Som personale er platformen ligeledes ny at skulle arbejde med, og derfor er det fortsat noget, vi øver os på. Det er vigtigt i den sammenhæng hele tiden at arbejde for, at platformen så vidt muligt indtænkes som en naturlig og meningsfuld del af undervisningen, frem for en tidsrøver. Noget af det næste vi skal indtænke i brugen af MinUddannelse er evalueringsdelen. Også her har vi brug for at øve os. I den forbindelse vil lærere og pædagoger i løbet af marts og april deltage i en kursusdag med en konsulent fra UCN, der med praksisnære eksempler vil tage hul på netop denne del.

Fra skoleårets start besluttede vi, at hver afdeling skulle afprøve forskellige former i forbindelse med gennemførelse af læringssamtaler med eleverne, eks. skabeloner at tale ud fra, individuelle samtaler og gruppesamtaler.

Som en del af dette, vil vi i løbet af foråret forsøge at samtænke medarbejdernes læringssamtaler med eleverne, I vil således kunne læse referat af jeres barns læringssamtale i MinUddannelse. Derudover vil hver afdeling arbejde på at finde en lidt mere fast form for læringssamtalerne.

Førstehjælp
Som det er fremgået af vores Facebook side har alle klasser på mellemtrinnet og i udskolingen samt en del af vores personale nu været igennem et førstehjælpskursus, vi mangler nu kun indskolingen, som skal have kurset i løbet af foråret. Som en certificeret hjertestarter-skole er vi forpligtet på hvert år at uddanne personale i førstehjælp, men vi finder det ligeledes væsentligt, at også vores elever er klædt på til at kunne hjælpe, såfremt behovet opstår. Vi har derfor bl.a. haft besøg af medicinstuderende, der har forestået undervisningen. Det har været nogle spændende dage med et meget vigtigt indhold.

Internat for skolebestyrelsen
I begyndelsen af februar var skolebestyrelsen på internat, hvor vi bl.a. arbejdede med at revidere nogle af vores eksisterende principper samtidig med vi også benyttede lejligheden til at udarbejde forslag til nye. Det var et par spændende dage, og jeg oplever i høj grad, vi har en meget positiv og engageret bestyrelse, der lægger mange kræfter i at være med til at skabe så god en skole som muligt.

Indskrivning til skoleåret 2017/2018
Vi har dags dato indskrevet 40 elever til vores kommende 0. klasser, det giver to klasser af en rigtig god størrelse. Vi glæder os meget til at tage imod de nye elever, og mon ikke også de er spændte på at starte i skole. Traditionen tro inviteres de til forskellige besøgsdage hen over foråret, så vi kan støtte op om, at opstarten bliver så tryg og god som mulig.

Trivselsmåling
I uge 12 gennemfører vi den årlige trivselsmåling. Sidste år havde vi en meget flot måling, der gav et billede af en skole med elever, hvor trivslen var i top. Det er altid rart, når en måling understøtter den oplevelse, vi har i hverdagen, og vi håber naturligvis, vi ender ud med et lignende resultat i år.

Summer Camp uge 27
I uge 27 er der Summer Camp, tidligere kendt som koloni, i Koldkær. Summer Campen er for alle elever fra 4.-7. klasse. Der rundsendes snarest en invitation, hvori nærmere info om tilmelding kan findes. De elever, der var afsted sidste sommer havde en forrygende uge, der bød på masser af sjove aktiviteter og nye venskaber.

Vigtige datoer
Til sidst vil jeg bede jer sætte X i kalenderen i forhold til to vigtige datoer:
Torsdag d. 6. april – skolefest for 0.-5. klasse. Nærmere information følger snarest.

Torsdag d. 18. maj – skolebestyrelsen inviterer klasseforældrerådene samt øvrige interesserede forældre til møde. Indholdet er bl.a. nytænkning af skolefesten, klassekasser og skolerejse 8. årgang. Nærmere info følger ligeledes.

Mange hilsner
Rikke