Nyt fra skolelederens blog

Vi er nu godt og vel halvvejs gennem dette skoleår, kalenderen siger stadig vinter, omend vi ikke har haft meget “vintervejr”. Der har dog været dage, hvor der har været nattefrost med efterfølgende glatte veje og fortove til følge. Det betyder naturligvis også, at vi her på skolen har arealer, der kan være glatte at færdes på. Ved alle indgangspartier på skolen hænger der nu oversigtskort med tydelig markering af, hvor der bliver saltet. Dette for at imødekomme henvendelser fra nogle af jer forældre, der oplevede bl.a. skolegården til tider var meget glat. Vi kan i forlængelse heraf fortælle, at den første saltning, bl.a. ved trappen til morgendussen, sker allerede kl. seks om morgenen.

Lukning af Løvvangskolen

Som bekendt valgte Byrådet d.  23. januar at lukke Løvvangskolen med udgangen af dette skoleår. Som tidligere skrevet her på bloggen, betyder det, at størstedelen af Løvvangskolens nuværende skoledistrikt fremover bliver en del af Nr. Uttrup Skoles distrikt. En god del af de elever, der lige nu går på Løvvangskolen skal således ned til os, og vi glæder os til at tage imod såvel elever som forældre. Det er naturligvis vigtigt, vi som ledelse i en situation som denne, har en tydelig procesplan for, hvordan dette skal gøres – og ikke mindst, at I som forældre føler jer velinformerede om de tanker, vi gør os omkring det. Vi vil derfor gerne invitere jer til et forældremøde tirsdag d. 28. februar fra kl. 19.00-21.00. Mødet indledes med bestyrelsens årsberetning, hvorefter vi i ledelsen vil informere om, hvad det konkret kommer til at betyde, at Løvvangskolen lukkes med udgangen af dette skoleår. Vi vil bl.a. fortælle om, hvordan vi tænker at lave den bedst mulige overgang hen over foråret ift. at ryste nuværende og nye elever sammen. Vi vil også fortælle om, hvordan vi tænker klassedannelser på de årgange, hvor det kan blive aktuelt en klasse bliver til to klasser, ligesom vi vil fortælle, hvilke tanker vi gør os i forhold til at  arbejde målrettet på at skabe én fælles skole for alle vores elever, både nuværende og nye,  så det ikke bliver os og dem men et vi. Derudover vil der naturligvis blive mulighed for at stille spørgsmål undervejs. 

Medarbejdernes trivsel

Før jul gennemførte vores medarbejdere en såkaldt klimamåling. En klimamåling tager temperaturen på, hvordan medarbejderne trives, hvordan de oplever deres arbejdsmiljø mv. Resultatet er nu kommet og er gennemgået med alle medarbejdere på skolen, ligesom skolebestyrelsen er præsenteret for resultatet. Generelt fremgår det tydeligt, at vores personale trives og er glade for deres arbejdsplads. Overvejende gives der udtryk for, at medarbejderne oplever at have et meningsfyldt arbejde, hvor den enkelte har mulighed for at udvikle både sig selv og sine arbejdsopgaver. Ligeledes oplever medarbejderne at have et godt samarbejde med sine kollegaer og de føler sig trygge ved og bakket op af ledelsen. Et tydeligt udviklingspunkt er manglende tid til opgaver – det er ikke kun et opmærksomhedspunkt på vores skole men i skolevæsenet generelt. Det er således noget af dette, vi i den kommende tid vil drøfte, hvordan kan vi hjælpe hinanden med at gøre noget ved. Vi er naturligvis meget glade for, at det samlede resultat overvejende er positivt. Der er ingen tvivl om, at en god skole bygger på glade og engagerede medarbejdere, og vi er overbeviste om, at når man som medarbejder er glad for sin arbejdsplads og finder sit arbejde meningsfuldt, smitter det naturligvis også af på eleverne.

Nye elever til august

I sidste uge havde vi informationsaften for kommende 0. klasser. Det var en rigtig god aften med fint fremmøde – dejligt når mange forældre er nysgerrige på at komme og høre, hvad vi som skole står for. Aftenen bestod traditionen tro af en formel del i spisesalen, hvor jeg fortalte om skolens værdier, indsatsområder, organisering mm. Efterfølgende fulgte den mere uformelle men mindst lige så vigtige del, hvor forældrene fik lejlighed til at komme rundt på skolen, høre små oplæg fra og stille spørgsmål til bl.a. børnehaveklasselederne, pædagoger fra dussen og nuværende 0. klasses forældre. Vi håber flest mulige gik fra aftenen med et positivt indtryk.

Vejledernes funktion på skolen

Halvvejs gennem skoleåret er det også tid at gøre status over noget af det, vi er kommet godt i gang med indeværende skoleår. Denne gang har jeg valgt at skrive lidt om nogle af de vejledere, vi har i vores PLC – skolens pædagogiske læringscenter.

Vi har siden august haft to nyuddannede læringsvejledere, Anne og Jesper, i gang med at forme og udforme deres nye rolle på skolen, men hvad laver en læringsvejleder egentlig, og kommer det overhovedet elevernes læring til gode? Ja, er det korte svar – hvordan kræver et lidt længere svar. Her på skolen valgte vi, at Anne og Jesper i starten af skoleåret skulle afholde læringskonferencer med alle klasser på skolen. Med til konferencerne sad de primære faglærere samt en ledelsesrepræsentant. Her blev der dels talt om læringskulturen i klassen, hvad fungerer i denne klasse, hvordan arbejdes der med klasserumsledelse, hvilke arbejdsformer er klassen gode til, hvilke skal trænes mv. Efterfølgende brugte vi data bl.a. i form af resultaterne fra de nationale test samt resultaterne af de øvrige test og prøver, vi løbende tager for at måle elevernes læringsprogression. Disse data blev primært brugt til dels at drøfte både klassens men også den enkelte elevs progression; hvor er elevens styrke, hvor skal eleven udvikles og udfordres, hvor skal vi støtte op og evt. give ekstra støtte og guidning. Vi har oplevet kvaliteten af disse læringskonferencer som meget høj, og der har tydeligvis været langt tættere dialog mellem faglærere og læringsvejledere om den enkelte klasse og elevs læring efterfølgende. I disse måneder gennemfører Anne og Jesper individuelle og/eller gruppevejledninger med alle lærere og pædagoger, og det er her tydeligt, vi for alvor kan begynde at se kvaliteten i at have nogle dygtige vejledere, vores pædagogiske personale kan bruge som sparringspartner ift. hele tiden at gøre den enkelte elev så dygtig som mulig.

I vores PLC-team har vi også tilknyttet en dygtig IT-vejleder, Kim, der om nogen brænder for IT og altid er  med på “beatet”, hvad angår det nyeste. Eksempelvis var vi en af de første skoler med 3D printere, storformatprinter, virtual reality mv. Tidligere var en IT-vejleder ofte en, der blev hidkaldt hvis en computer drillede, printeren ikke virkede eller lignende. Dette kan vi nok stadig ikke helt se os fri fra, men den primære tid bruger Kim nu på de mere pædagogiske overvejelser bag brugen af IT, for det er afgørende, at IT understøtter læringen og ikke omvendt. På det seneste har Kim eksempelvis været meget optaget af at lære eleverne om programmering, hvilket bl.a. mellemtrinnets elever har nydt godt af. I den forbindelse har vi søgt og er blevet bevilget klassesæt af LEGO mindstorm. Dem glæder vi os meget til at tage i brug, da de kan lære eleverne omkring programmering af robotter via sensorer og mekanik.  

Næste gang på bloggen vil jeg skrive lidt om, hvordan det går med at arbejde med vores læringsplatform MinUdannelse samt hvordan vi lige nu er i gang med at tænke den mere aktivt sammen med læringssamtaler med eleverne.

Mange hilsner

Rikke