Nyt fra ledelsen

Varmefri? Det var der engang noget, der hed, og havde man i sidste uge spurgt vores elever, hvad de mente om det, er jeg sikker på, de ville sige, det havde været yderst rimeligt, om det havde været en mulighed. Varmefri er naturligvis ikke noget, vi hverken kan eller vil anvende, men der har været varmt i klasselokalerne og køen til vandautomaterne har været ekstra lang. Heldigvis har mange lektioner foregået udendørs, og skolegårde og grønne arealer er blevet flittigt brugt. Det er altid en fornøjelse, når hele skolen emmer af liv både inde og ude.

Ny skolebestyrelse
Som bekendt havde vi valgmøde til skolebestyrelsen d. 17. april, og i forlængelse af dette møde afholdte vi fredsvalg. Vores skolebestyrelse består pr. 1. august af følgende forældrevalgte medlemmer: Morten Caspersen, Viola Vabbersgaard, Anette Bundgaard Christoffersen, Pia Frisk Winther, Anne Fanøe Nilsson, Vivian Hansen og Michael Nielsen. Derudover består den af følgende suppleanter: Susanne Sørensen, Mohamed Dahir og Sten Lindholt Jensen.

En stor tak til de forældre, der har tid, overskud og lyst til at engagere sig i vores skole. Arbejdet i en skolebestyrelse er yderst vedkommende, og de drøftelser og beslutninger, der her finder sted, er på mange måder med til at præge jeres børns hverdag  – ikke kun gennem udarbejdelse af principper for skolen men lige så vigtigt ved at kvalificere de overvejelser og ønsker, vi som ledelse har ift. drift og udvikling af skolen. Forældrenes stemme ind i dette er yderst vedkommende og ofte med til at nuancere og skabe et bredere perspektiv, inden endelige beslutninger træffes. Jeg glæder mig meget til at fortsætte det gode og konstruktive samarbejde, vi allerede har skudt godt i gang i den nuværende bestyrelse.

Brandøvelse
Som skrevet ud på intra havde vi i sidste uge brandøvelse, og det forløb meget flot. Alle var forberedte på, hvordan de skulle agere, og selvom vi naturligvis ikke håber, det nogensinde bliver alvor, så er det rart at vide, at alle ved, hvordan de skal forholde sig, hvis uheldet en dag er ude.

Afgangsprøver
9. årgang er nu ovre de skriftlige prøver, og de har i den grad alle gjort deres bedste. Under prøverne har der været stor koncentration, og de unge mennesker har virket velforberedte og motiverede, men naturligvis også haft en smule sommerfugle i maven. Sådan skal det være, når man efter snart 10 års skolegang, pludselig skal til at vurderes på, hvad man har lært. Jeg har talt en del med de unge mennesker op til prøven om, at det ikke handler om den karakter, de får – men at det væsentlige derimod er, at de hver især gør, det bedste, de kan. Jeg har en fornemmelse af, det også er det mål, de er gået til prøverne med, for der har hersket en god stemning, og der har været overskud til smil og grin, både før og efter.
Snart venter de mundtlige prøver, men inden da er der lige en sidste skoledag, der skal fejres. Det er onsdag d. 30. maj, og her må de unge mennesker nok forberede sig på, at uanset hvor meget, de gør sig umage, ja så kommer de til at tabe den traditionsrige fodboldkamp mod lærerne/pædagogerne. Det er i hvert fald det, historikken siger. Det er efter sigende mere end 25 år siden, det sidst var eleverne, der vandt….men hvem ved, det kan naturligvis være, at årgang 2018 overrasker? Uanset udfaldet af fodboldkampen, er der dimission onsdag d. 27. juni kl. 19.00-21.00 for 9. årgang og deres forældre. Nærmere invitation følger.

Skolen vokser
I takt med 9. klasse så småt er ved at sætte punktum for deres tid på Nr. Uttrup Skole, ja så er vi samtidig ved at tage imod de nye 0. klasser, der starter efter sommerferien. De nye elever har de seneste uger været på besøg i både skole og DUS, og vi kan allerede nu sige, det er nogle fantastiske nye elever, vi skal tage imod til august. De har været så glade, nysgerrige og spændte på besøgsdagene, og det er tydeligt, de også glæder sig til at træde ind i en – for dem – ny og spændende verden.
Med de nye 0. klasser er vi efter sommerferien en skole på 410 elever – det er 100 elever mere, end vi var for få år tilbage. Det er dejligt, at vi stille og roligt vokser i størrelse. De seneste måneder har vi skrevet en del nye elever ind, dette i såvel indskoling, mellemtrin samt udskoling. Det er dejligt at blive valgt aktivt til, og de nye forældre, der henvender sig, har oftest et godt indtryk af skolen på forhånd. Det er min oplevelse, der er en positiv fortælling omkring vores skole, som vi kan være stolte af, og som jeg gerne vil rose jer som forældre for at være med til at skabe. Det er naturligvis ikke ensbetydende med, der ikke fortsat er områder, hvor vi kan dygtiggøre os, eller hvor I som forældre kan være uenige med os, men så er det som altid væsentligt, I henvender jer, så vi sammen kan drøfte og forhåbentlig i fællesskab få fundet en løsning på en evt. uoverensstemmelse.

Nye møbler og nyt N/T-lokale
Kommende skoleår kommer der til at ske en del forandringer på skolen, da vi skal i gang med en større investering i nye møbler. Hen over de næste måneder skal vi derfor i de forskellige afdelinger i gang med nogle spændende drøftelser omkring, hvilke møbler, vi ønsker os. Det er væsentligt, vi gør os mange overvejelser, inden de endelige beslutninger træffes, så de nye møbler kommer til at understøtte det læringsmiljø, vi ønsker på de enkelte årgange. I forbindelse med denne proces skal vi bl.a. ud at besøge andre skoler, der allerede har indkøbt og indrettet nye læringsmiljøer. Skolebestyrelsen har også ønsket at blive inddraget i processen, bl.a. i forbindelse med skolebesøgene, og vi glæder os meget til skyde hele projektet i gang.
Ud over nye møbler skal vi også have renoveret vores N/T-lokale (natur og teknologi). Her har vi allerede haft første arbejdsmøde omkring indretning, og arbejdet forventes påbegyndt efter sommerferien.
Jeg er meget glad for, at vi løbende har mulighed for at renovere og udvikle på skolens fysiske rammer, så også den del følger med den udvikling, vi ønsker for skolen. Der er ingen tvivl om, at et indbydende læringsmiljø også har stor sammenhæng med de fysiske rammer, man færdes i.

Forsøg med forkortelse af skoledagen
Mellemtrinnet har kommende skoleår ønsket at forsøge sig med at konvertere dele af den understøttende undervisning på 4., 5. og 6. årgang om til to-lærer-timer, hvilket skolebestyrelsen har imødekommet. Det betyder i praksis, at skoleugen kommende skoleår vil være på 31 timer frem for 33 timer. Til gengæld vil der i 2,5 lektion om ugen være en ekstra lærer med i hver klasse i primært dansk og matematik. Hvordan holdtimerne konkret kommer til at udmønte sig i den enkelte klasse, orienterer faglærerne om i forbindelse med opstarten af skoleåret, ligesom det uddybes nærmere på årets første forældremøde. Målet med at konvertere dele af den understøttende undervisning er primært, at de ekstra lærerkræfter, der herved tilføres i dansk- og matematik, øger muligheden for i højere grad at differentiere undervisningen til gavn for den enkelte elevs faglige progression. Det bliver spændende at se, hvad dette fører med sig af muligheder, og vi vil naturligvis løbende evaluere på udbyttet heraf.

Nye ansættelser
Som nogle af jer måske har set, skal vi have ansat fem nye lærere til kommende skoleår, tre til almenskolen, heraf et barselsvikariat, samt to lærere til strukturcenteret. Når ansættelserne er faldet på plads, vil vi som tidligere år udsende en oversigt over dansk- matematik og kontaktpersoner på alle årgange. Dette forventer vi vil ske i starten af juni måned.

Trivselsdag
Fredag d. 1. juni afholder vi trivselsdag for hele skolen (undtaget 9. årgang, der er travlt optaget af prøverne). Vi vil gerne starte en ny tradition op, så vi alle én gang årligt tager “ud i det blå”, glemmer alt om brøker, grammatik og tyske verber og i stedet udelukkende har fokus på hyggeligt samvær på kryds og tværs af alle aldre. Udvalget omkring dagen vil snarest orientere nærmere om indhold for dagen.

Rigtig god pinse til jer alle, håber I får rig mulighed for at nyde en forlænget weekend med jeres nærmeste

Mange hilsner
Rikke