Nyt fra ledelsen

Noget af det, der i disse dage fylder meget i medierne og naturligt også her på skolen, er den varslede konflikt og efterfølgende lockout. Vi håber fortsat, der indgås et forlig, men er nu også så langt i processen, at vi har lavet en plan for, hvordan en evt. konflikt og lockout håndteres her på skolen. Jeg har i dag udsendt et særskilt brev til jer på forældreintra herom – her kan I bl.a. se, hvilke klasser, der i en konfliktperiode fortsat kan modtage undervisning, hvis deres lærere ikke er strejkeramt eller lockoutet. Disse klasser har ligeledes fået tilsendt et særskilt skema, der vil være gældende under en evt. konflikt. Jeg vil naturligvis orientere jer igen lige efter påskeferien, når og hvis, der sker en udvikling i forhold til den varslede konflikt.

Torsdag d. 12. april har vi skolefest for 0.-5. klasse, invitation hertil er allerede sendt ud. Ligesom alle andre aktiviteter i denne periode, vil en evt. konflikt desværre betyde, skolefesten aflyses, vi håber naturligvis ikke, det kommer hertil. Som jeg tidligere har skrevet ud, har skolefesten i år ændret format. Gennem flere år har der været stort fokus på, at forældrerådene i de enkelte klasser har haft en ansvar for at lave en bod, der skulle tjene penge til klassekassen, underforstået der skulle spares penge op til skolerejsen på 8. årgang. I skolebestyrelsen har vi over længere tid drøftet mål og indhold for skolefesten, og vi er nået frem til, at vi gerne vil ændre fokus fra at tjene penge til en klassekasse til i stedet at have et mere temabaseret fokus. Skolefesten vil derfor i år være bygget op omkring temaet “Eventyr”. Eleverne vil til festen have mulighed for at vise forældrene noget af det, de har arbejdet med i temaugen op til skolefesten, samtidig med elever og forældre har tid til at hygge sig med hinanden på tværs af klasser og årgange. Der vil fortsat være aktiviteter, eleverne kan benytte sig af i løbet af aftenen, ligesom der er boder, hvor man kan købe noget af det, der hører sig til en god fest. Vi har derfor fortsat brug for, forældrene – i mindre omfang – giver en hånd med ift. salg af eks. sodavand og slik, men det pres som flere forældre har ytret, de har følt i forhold til at skulle forberede, indkøbe til og passe en klassebod, der skulle tjene penge, er fjernet. Dette har vi fået mange positive tilkendegivelser omkring, hvilket er dejligt.
I år afprøver vi således et nyt format, som vi allerede håber kommende skoleår at kunne udbygge yderligere. Her påtænker vi at placere skolefesten i en af de varme måneder, så vi bl.a. kan lave fælles grill og spisning i gården, hvilket I naturligvis hører nærmere om.

I skolebestyrelsen er vi i gang med at revidere princippet for skolerejser, så der ikke længere lægges op til, at klassekassen skal spare et forholdsmæssigt stort beløb op pr. elev. Skolerejsen skal og kan sagtens gennemføres uden et tilskud pr. elev på 1800 kr., som der p.t. lægges op til, klassekassen kan bidrage med. Det reviderede princip vil fremgå af skolens hjemmesiden, når det er færdigt – formodentlig efter næste bestyrelsesmøde i april.

Bestyrelsen er ligeledes ved at udarbejde et princip for kommunikation mellem skole og hjem, dette princip skal underbygges af en oversigt over de kommunikationsveje, skolen anvender; eks. forældreintra, Min Uddannelse, Min Institution mv. Vi håber således, det bliver lettere for jer som forældre at have et overblik over, hvor I kan finde informationer og hvilke kommunikationsveje, I skal anvende i forskellige situationer. Dette vil jeg skrive mere om, når princip samt oversigt er færdigt i løbet af foråret.

Som I måske har hørt, skal der bygges en ny skole på Stigsborg Brygge, og i den forbindelse arbejdes der p.t. med et politisk forslag om, at Skansevejens Skole skal flytte med ned og blive en del af den nye skole. Det vil således ikke umiddelbart berøre Nr. Uttrup Skole, og som det lige nu er lagt op til, vil det heller ikke berøre vores skoledistrikt. Vi skal dog naturligvis fortsat arbejde for, at Nr. Uttrup Skole forbliver en attraktiv skole, der bliver aktivt tilvalgt af distriktets forældre og elever. Dette gør vi bl.a. ved at være tydelige omkring, hvad vi står for og desuden have et fortsat fokus på at styrke det gode samarbejde mellem distriktets børnehaver og os som distriktsskole. Derudover skal vi naturligvis fortsat styrke fagligheden og trivslen blandt vores elever, og videreudvikle på noget af det, vi allerede er gode til. Det er i den forbindelse dejligt at opleve, der fortsat investeres i at gøre skolen indbydende og udbygge den med læringsmiljøer, der er tilpasset en moderne skole. De senere år har vi bl.a. fået lavet nyt håndværk og design-lokale, fået lavet ventilationsanlæg, fået nye lofter i mange lokaler og fået malet de gule og meget lidt indbydende fliser på gangene. I løbet af 2018 skal vi have renoveret vores natur/teknik-lokale, og i 2019 er det madkundskab, der står for tur. Derforuden arbejder vi fortsat på at få flyttet DUS’en ned på skolens matrikel, og hvis det bliver en realitet, vil det bl.a. også betyde en udbygning af vores udearealer samt delvise nye læringsmiljøer i flere lokaler i indskolingsbygningen.

Til slut vil jeg bede jer sætte X i kalenderen tirsdag d. 17. april, hvor vi holder valgaften til det kommende skolebestyrelsesvalg. Datoen er allerede meldt ud i en mail, ligesom der snarest sendes en særskilt indbydelse ud via intra. Vi ser frem til en spændende aften og håber på stort fremmøde.

Rigtig god påske til jer alle – håber I får nogle dejlige dage sammen med jeres kære.

Mange hilsner
Rikke