Nyt fra ledelsen

I weekenden stillede vi som bekendt urene tilbage og skiftede dermed til vintertid. Det er nu tydeligt, at efteråret for alvor er ved at gøre sit indtog, og det betyder også, at vi ikke længere kan bruge NUBI’s grønne områder af hensyn til banerne. Pauserne foregår derfor i skolegården, så såvel fodbold- som basketbane bliver flittigt brugt. Heldigvis er temperaturerne fortsat milde, så udenomsarealerne benyttes også stadig meget i undervisningssituationerne.

Tina, vores nye DUS-indskolingsleder, har nu været i gang en måneds tid. Tina har haft en rigtig god start, hun har brugt en del energi på at være synlig i såvel DUS- som skoledelen, så mange af jer forældre til børn i indskolingen har formodentlig haft mulighed for at hilse på hende. Med ansættelsen af Tina er vi nu et fast ledelsesteam, der fordeler sig med følgende ansvarsområder:
Tina: DUS- og indskoling
Jacob: Mellemtrin og struktur
Rikke: Udskolingen

Michael Hvelplund, der tidligere var konstitueret viceskoleleder, er i gang med en lederuddannelse og har i den forbindelse nogle konkrete ledelsesopgaver, han fortsat har ansvaret for. Disse er primært tilknyttet udskolingen, hvor han bl.a. har ansvar for prøver, valghold, samarbejde med Ung Aalborg og UU.
Det er dejligt nu at være et fast ledelsesteam, og vi er i samarbejde med personale, skolebestyrelse samt elevråd i fuld gang med at evaluere og videreudvikle på skolens fire indsatsområder; faglighed, trivsel, IT-baseret undervisning og skole/hjem-samarbejde. I den forbindelse har vi sammen med det pædagogiske personale været i gang med at revidere og forenkle vores fire handlingspile. Når de også har været drøftet i skolebestyrelsen, vil de fremgå af skolens hjemmeside.

Grøn smiley

I sidste uge havde vi besøg af Arbejdstilsynet, der bl.a. gennemførte gruppeinterviews med medarbejdere fra både almen- og struktur samt os som ledelse. Besøget resulterede i en grøn smiley, hvilket betyder, der ikke er nogen anmærkninger til skolens arbejdsmiljø – hverken det fysiske eller det psykiske. Det er vi naturligvis meget glade for, da det også er den oplevelse, vi har i hverdagen. Der hersker en god stemning på skolen, medarbejdere tager hånd om hinanden og har et godt samarbejde – også på tværs af de forskellige faggrupper. Dette er væsentligt for jeres børn, da et godt arbejdsmiljø blandt personalet uden tvivl smitter af på samværet med eleverne – og dermed naturligt også har en positiv indvirkning på deres læring og trivsel.

Nyt fra skolebestyrelsen

I vores skolebestyrelse har vi to eksterne bestyrelsesmedlemmer; Søren Hindsholm, rektor for Nørresundby Gymnasium og Anja Ravnsbæk, uddannelsesleder Aalborg Tekniske Gymnasium. De to eksterne medlemmer deltager i to årlige temamøder i bestyrelsen, hvor fokus i dette skoleår er den gode overgang til ungdomsuddannelserne. Vi har i flere år haft stort fokus på at skabe den gode overgang mellem børnehave og skole, når eleverne begynder i 0. klasse. Vi synes derfor, det kunne være spændende også at rette et fokus den anden vej – nemlig på, hvordan vi klæder eleverne bedst muligt på til deres videre skolegang, når de ikke længere er elever her på skolen. I den sammenhæng er det væsentligt at få en drøftelse af, hvad der forventes af eleverne, når de begynder på eks. gymnasiet eller Tech College. Men lige så vigtigt – hvordan klæder vi den enkelte elev bedst muligt på ud fra de forudsætninger, den enkelte elev har. I denne drøftelse er det væsentligt at være opmærksom på, hvordan vi som skole får præsenteret eleverne for det brede udbud, der er af muligheder efter folkeskolen og lige så vigtigt, hvordan vi får orienteret og inddraget jer som forældre i denne proces.

På de seneste møder har bestyrelsen bl.a. arbejdet med at kvalificere skolens antimobbestrategi, udarbejdet høringssvar og færdiggjort to nye principper. Referater fra møderne fremgår af skolens hjemmeside. De kommende møder vil vi have fokus på det gode forældresamarbejde, og hvordan vi i fællesskab kan videreudvikle dette. Som en del af denne drøftelse vil vi bl.a. have fokus på Min Uddannelse og indsigten i den enkelte elevs læringsprogression.

Nyt fra elevrådet

På Nr. Uttrup Skole har vi de seneste år haft såvel et yngste som et ældste elevråd, yngste elevråd består af elever fra 4.-6. klasse, mens ældste elevråd består af elever fra 7.-9. klasse. Ældste elevråd har indeværende skoleår fokus på et godt læringsmiljø og i den forbindelse er de meget optaget af, at klasselokaler, gange og toiletter skal være indbydende at færdes i og på. De har derfor talt med deres kammerater om, hvad der skal til for at have et godt og indbydende læringsmiljø, og det har bl.a. resulteret i, at øverste gang er inddelt i ansvarsområder, så alle klasser har et stykke af gangen, de skal holde pænt og rent. Hver måned kåres en vinder, og her i starten af november skal den første vinderklasse kåres. Præmien er en tur i skolens biograf med filmhygge og popcorn – det bliver spændende at se, hvem der vinder!

Yngste elevråd har især været optaget af brugen af mobiltelefoner. De oplever deres kammerater “hænger” for meget i mobilen i frikvartererne, og de har derfor besluttet og indført, at man som elev på mellemtrinnet kun har adgang til sin mobiltelefon i 10-pausen. De øvrige pauser er mobilen låst inde, så man kan fokusere på samværet med sine kammerater frem for at sidde med hver sin telefon. Det er et rigtig godt og vedkommende initiativ, som vi er sikre på gør noget positivt for det sociale samvær blandt eleverne, og det er skønt at opleve, at sådan et fokus kommer fra eleverne selv. Det kan vi naturligvis kun bakke op om.

I det hele taget er det et stort engagement vores “elevrødder” lægger i, at Nr. Uttrup Skole er et rart sted at være. De har masser af gode ideer og tiltag, som de brænder for at præsentere og engagere deres kammerater i. Det er selvfølgelig også væsentligt, vi som voksne husker at inddrage eleverne i flest mulige processer på skolen, derfor skal en repræsentant fra hvert elevråd senere denne uge med ud at vælge nye borde og stole til vores spisesal. Her er elevernes mening væsentlig, da det er dem, der skal benytte møblerne, ligesom vi er sikre på, at de passer bedre på tingene, når de selv har været med til at bestemme dem.

Per Kræmmer – 40 års tro tjeneste

Lige inden efterårsferien fik Per Kræmmer overrakt Dronningens Fortjenstmedalje for 40 års tro tjeneste. Alle årene har Per været ansat på Nr. Uttrup Skole og fra første dag, har han været en kæmpe gevinst for skolen. Per er en ildsjæl, der ikke findes mange af, og udover at være en vellidt og imødekommende lærer, gør han en kæmpe indsats i skolens personaleforening. Han er om nogen årsagen til, der er et godt arbejdsmiljø på skolen, da han med sit gode humør, sin store hjælpsomhed og sin skæve humor er med til at samle hele personalegruppen. Stort tillykke med medaljen til Per, den er yderst velfortjent.

Nye ansættelser

I skolens strukturcenter har vi fastansat Anne Hjort. Anne har været tilknyttet skolen i et vikariat siden skoleårets start, hvor vi hurtigt erfarede, hun er en meget dygtig og kompetent lærer. Vi er derfor rigtig glade for, at vi fik muligheden for at fastansætte Anne.
Lars Belstrup er ligeledes blevet fastansat i vores strukturcenter. Hvis I synes, navnet virker bekendt, er den god nok, Sidste skoleår havde vi akut brug for en lærer til vores strukturcenter, og der tog jeg kontakt til Egebakken (specialskole), hvor Lars har været ansat gennem en del år. Lars ville gerne prøve nye udfordringer, og var derfor “udlånt” til os i 8 måneder. Lars kom med en stor erfaring og ekspertise fra hans mange år på en specialskole, som vi i den grad nød godt af. Det var derfor meget glædeligt, at Lars aktivt søgte os, da vi havde en ledig stilling her fra november. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med Lars.
I almendussen er Trine Sloth Nielsen blevet fastansat i Jette Poulsens stilling. Trine er også et kendt ansigt på skolen, er meget vellidt blandt elever og forældre, og vi er derfor meget glade for, vi kan fortsætte samarbejdet med Trine.
På mellemtrinnet har vi ansat Rasmus Nielsen i et vikariat frem til sommerferien, også stort velkommen til Rasmus.

Lidt af hvert

Efteråret er for alvor ved at gøre sit indtog, og det betyder også den mørke tid nærmer sig. Det er derfor tid at finde reflekser og cykellygter frem, så alle elever er synlige i trafikken, når de færdes til og fra skole – hermed en venlig opfordring til at få tjekket op på dette.

Vores ventilationsprojekt er så småt ved at nærme sig sin afslutning, lige nu er det 2. og 3. klasse, der er genhuset andet steds på skolen. Vi glæder os til håndværkerne forhåbentlig er færdige om en måneds tid, så alle klasse- og faglokaler igen kan benyttes. Snart vil der også være malere i fuld sving, da vores klinker på væggene på hovedskolen skal slibes og males. Dette arbejde går i gang inden for et par uger, og det glæder vi os meget til. Frem for de gule fliser, vil væggene fremstå hvide og langt mere indbydende.

I indskolingen samt på mellemtrinnet har vi på det seneste haft tilfælde af lus – husk derfor jævnligt at kæmme jeres børn, så vi forhåbentlig snarest kan komme de små bæster til livs.

Jeg vil fortsat henstille til, at såfremt I ønsker at køre jeres børn i skole om morgenen, bør I enten parkere ved Nr. Uttrup Kirke, hvorfra der er stisystem under Hjørringvej, eller ved McDonalds, hvor skolepatruljen hjælper eleverne over vejen fra kl. 7.45 om morgenen. Det er meget farligt for de gående og cyklende elever, når I kører helt ind til skolen for at læsse dem af, ikke mindst nu hvor den mørke tid nærmer sig, og det bliver stadig sværere at orientere sig.

Til slut lidt billeder fra motionsdagen før efterårsferien. En skøn dag hvor indskolingen gav den gas med masser af rundeløb, mens mellemtrin og udskoling kunne prøve kræfter med bl.a. mini-triathlon, tennis, squash, fodbold og dans.

Mange hilsner
Rikke