Nyt fra ledelsen

Nyt fra ledelsen

Skoleåret er godt i gang, og når vi ser tilbage på de seneste seks uger, har det været en lidt anderledes start. Først og fremmest tog vi imod 79 nye elever (0. klasser samt nye elever på de øvrige klassetrin) i almenskolen samt 18 nye elever i vores strukturcenter. Derforuden startede også 16 nye medarbejdere på skolen. Når så mange nye skal have en god start, kræver det, at vi som nuværende elever, medarbejdere og forældre på skolen gør vores bedste for, at alle føler sig velkomne.

Jeres børn har været usædvanligt gode til at tage imod deres nye kammerater, det kan mærkes på de tilbagemeldinger, jeg får fra både lærere, pædagoger men også jer nye forældre. Jeg oplever det desuden, når jeg er rundt i klasserne, kigger ud i pauserne og ikke mindst i dialogen med de enkelte elever. Det er dejligt at opleve, at (nye) venskaber knyttes på kryds og tværs. Jeg oplever desuden, at I som forældre ligeledes har taget godt imod de nye forældre i klassen, og jeg har set nogle meget flotte velkomstbreve fra bl.a. forældrerådene. Det har en uvurderlig betydning, at såvel nye elever som forældre føler sig taget imod fra første dag, og det er med til at understøtte det arbejde, vi gør her på skolen for at opbygge de vigtige relationer eleverne imellem. Relationer der er altafgørende for elevernes læring og trivsel.

I denne forbindelse er det vigtigt også at nævne, at jeres børn har nogle fantastiske lærere og pædagoger, der har lagt mange kræfter i at ryste klasser og årgange godt sammen. De har haft stort fokus på dels at opbygge relationer eleverne imellem men også i at bruge tid på at lære de nye elever i klassen at kende.
Noget af det, vi som samlet personalegruppe havde meget stort fokus inden opstarten af dette skoleår var netop vigtigheden af, at når mange nye elever fra Løvvangskolen starter, må det ikke må blive et “dem og os”, tværtimod skal der være fokus på “vi-følelsen”. Den har vi opnået langt hurtigere, end jeg turde håbe på, så tak for det!

Byggerod!
“Desværre” har skoleåret også haft en lidt anderledes start i form at det store ventilationsprojekt. Vi er naturligvis glade for, at vi med den nye ventilation får et langt bedre indeklima, men det er lige nu en lidt drøj proces at stå midt i. Mange steder på skolen er der meget rodet og støvet, og klasselokaler og gangarealer fremstår som en byggeplads. Det medfører mange gener, bl.a. i form at støj, omrokering af lokaler, faglokaler der er helt lukket ned mv. Det pædagogiske personale kæmper en brav kamp for at holde gejsten oppe, ikke mindst hos jeres børn, når de føler sig generet af lyden af en boremaskine, ligesom de gør deres bedste i forhold til at være kreative, når de er udfordret på faglokaler. Send dem derfor gerne en venlig tanke eller endnu bedre, en venlig hilsen, når I næste gang støder på dem. Ventilationsprojektet forventes færdigt i slutningen af november, vi orienterer løbende berørte klasser.

Forældremøder og skole/hjem-samtaler
Forældremøderne er nu vel overståede i alle klasser, der har generelt været stort fremmøde, hvilket vi er meget glade for. Der er nu også valgt forældreråd i alle klasser, tak til jer forældre, der har tid og overskud til at gøre en ekstra indsats for det sociale liv i klassen/på årgangen. Rundt om hjørnet venter snart skole/hjem-samtalerne, dem har vi to af hvert år – efterår og forår. Vi har i år valgt den ene primært skal have et socialt fokus, her deltager derfor klassens to kontaktpersoner. Den anden har et fagligt fokus, her deltager derfor som minimum klassens dansk- og matematiklærer. 

Ny indskolingsleder
Mandag d. 2. oktober begynder vores nye DUS-indskolingsleder, Tina Møller Nielsen. Dette markeres bl.a. i indskolingen med en samling, og jeg ved fra Tina, hun vil prioritere at være mest mulig synlig i DUS-tiden, så I også hurtigt kan få sat ansigt og hilst på hende. Vi glæder os meget til samarbejdet, og ud fra de besøg, Tina allerede har haft på skolen og i DUS’en, tegner det godt.

Parkering
For et par uger siden skrev jeg rundt på intra omkring trafiksituationen på skolens parkeringsplads om morgenen. I den forbindelse henstillede jeg til, at I sætter jeres børn af på et af følgende tre steder: parkeringspladsen ved McDonalds, ved Nr. Uttrup Kirke eller Abildgårsvej. Ved krydset er der en skolepatrulje fra 7.45, der hjælper jeres børn med at komme trygt over vejen. De to andre steder er der stisystemer under de trafikerede veje, så jeres børn ikke skal færdes blandt bilerne.

Jeg valgte i forlængelse af denne henstilling at agere trafikvagt ml 7.40-8.00 en hel uge. Jeg var her i dialog med de forældre, der fortsat kørte ind på parkeringspladsen om morgenen. Det var tydeligt, at som ugen skred frem, var dette stadig færre. Jeg tænker dog, at i takt med morgenerne bliver mørkere, vil flere elever blive kørt i skole. Jeg håber i den forbindelse, at I fortsat vil lytte til henstillingen om at læsse jeres børn af på de tre ovennævnte steder, da de mange gående og cyklende elever er endnu mere udsatte på cykel- og gangstien, når der er mørkt. Det er vores fælles ansvar at passe godt på alle skolens elever.

Antimobbestrategi
Alle skoler i Aalborg Kommune skal evaluere og revidere deres antimobbestrategi, så den bl.a. også indeholder en strategi for digital mobning. Dette er vi naturligvis også i fuld gang med her på Nr. Uttrup Skole, og dette arbejde sker både blandt det pædagogiske personale men også i skolebestyrelsen. Senest 1. november vil den reviderede udgave være tilgængelig på skolens hjemmeside, dette orienterer jeg nærmere om, når den er klar.

I forbindelse med dette arbejde er det væsentligt for mig at understrege, at det ikke er en strategi i sig selv, der øger elevernes trivsel i hverdagen. Det er derimod det fokus og det arbejde, der daglige sker ude blandt eleverne, og som såvel det pædagogiske personale samt vores trivselslærere har et tæt samarbejde omkring. Lige så væsentligt er det naturligvis, at I som forældre også indgår i dette samarbejde, så vi i fællesskab tager ansvar for, at alle elever trives.

Motionsdag
Fredag d. 13. oktober har vi traditionen tro motionsdag for hele skolen. Eleverne møder omklædte og dagen gennemføres uanset vejret. Dagen slutter for alle klasser kl. 13.00, hvorefter DUS’en vil være åben for 0.-3. klasse. Nærmere info om dagens indhold rundsendes snarest.

God weekend
Mvh Rikke