Nr. Uttrup Dus’s målsætning

11905385_880578465358446_5844674828668912491_n

Målsætningen er en udmøntning og en fortolkning af Aalborg kommunes værdigrundlag. Målsætningen bygger på Aalborg kommunes Børne- og Unge-politik. Målsætningen tager højde for lovgrundlaget i folkeskolen og lovgrundlaget i Aalborg kommune, samtidig bygger målsætningen på Nr. Uttrup skoles målsætning.

Målsætningen forklarer, hvorledes vi i det daglige bestræber os på at møde børnene. Målsætningen har rod i en pædagogisk tilgang, hvis mål er, at alle børn har ressourcer og skal tilbydes udviklingsmuligheder, som professionelle bestræber vi os på at møde børnene med en nærværende og anerkendende tilgang. I dussen arbejdes der efter indholdsplaner for dus, indholdsplanerne består af 6 kerneområder:

 • Personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Sprog og kommunikation
 • Sundhed, bevægelse og motorisk udvikling
 • Kulturelle udtryksformer og værdier
 • Naturen

I indholdsplanerne for Nr. Uttrup dus, vil man kunne læse hvilke mål og aktiviteter vi anvender i bestræbelserne på at efterleve de 6 kerneområder.

Vision for arbejdet i Nr. Uttrup dus:

 • Det skal være trygt og godt at være barn i dussen
 • Børn skal tilbydes udfordringer i nærmeste udviklingszone
 • Børn skal lære rummelighed overfor andre mennesker
 • Børn skal lære at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde.
 • Børn skal lære at tage ansvar for sig selv og hensyn til andre
 • Børn skal opleve positive voksne og møde humorens forunderlige væsen
 • Børn skal have tid, plads og ”rum” til selvvalgte lege

11059768_867631723319787_2881991889551990264_nMangfoldigheden præger dussen:

Vi er forskellige børn og forskellige voksne, og der skal være ”rum ” for os alle. Gennem planlægning og gennemførelse af aktiviteter hvor børnene har medbestemmelse, vil vi styrke børnenes medindflydelse som giver en oplevelse af fællesskab.

Fællesskabsfølelse

Fællesskabsfølelse er vigtig for at barnet kan udvikle sig socialt og lære at tage hensyn til og rumme andre mennesker

Ved det forstår vi:

At barnet bliver i stand til at se sig selv som en del af et forpligtende fællesskab

Behovet for at danne sociale relationer.

Vores mål bliver derfor:

 • At skabe rammer og muligheder for at børnene kan lære og opleve styrken og forpligtelserne ved et fællesskab
 • At børnene oplever styrken ved forskellighed
 • At børnene oplever styrken ved at ”løfte” i flok

Vi sætter fokus på børnenes selvværdfølelse:

Det gør vi ved:

 • At de voksne møder barnet på dets følelser
 • At give kritik på barnets handlinger ikke på dets person.
 • At møde barnet på dets ”væren” og ikke ”kun” på dets præstation
 • At give barnet udfordringer som resulterer i succesoplevelser.

 

Vi lægger vægt på Selvværd fordi:

Udvikling af selvværd har betydning for udvikling af en sund identitet og trivsel

Ved det forstår vi:

Et godt selvværd  giver et godt fundament for en positiv udvikling

Vores mål bliver derfor:

At give konstruktiv kritik på barnets handling og ikke på dets person

At styrke barnet i at få succesoplevelser.

I samvær med barnet at være opmærksom på barnets følelser.

I det pædagogiske arbejde er nærvær vigtigt:

I dussen er de voksne rollemodeller for børnene. Dette viser vi gennem vore handlinger hvor vi bestræber os på at være det gode eksempel.

At være nærværende betyder at vi har tid til at snakke med og lytte til børnene, om det der interesserer dem, at vi følger snakken op og at den afsluttes ordentligt. At være nærværende kræver tid & ro og derfor er det vigtigt at kolleger, forældre og andre børn respekterer situationen.

11800247_866627900086836_7337472657528395351_nVi lægger vægt på Nærvær fordi:

Vi som nærværende voksne er personer barnet kan betro sig til, og tilkendegiver sin mening overfor. Dermed giver vi børnene en følelse af at de er værdifulde. Nærvær er en forudsætning for positive forhold imellem mennesker, og bidrager derved til den enkeltes sociale udvikling.

Ved det forstår vi:

At nærvær er en bevidst handling.

Vores mål bliver derfor:

At vi er synlige voksne der skaber plads til nærvær

Den grundlæggende glæde og humor smitter af

Vi lægger vægt på glæde og humor fordi:

Glæde og humor giver energi, livskvalitet, gå på mod, samt psykisk velvære

Ved det forstår vi:

Et godt psykisk arbejdsmiljø giver glade børn!

Vores mål bliver derfor:

At lære børnene humor

At grine sammen med børnene

At lære børnene at grine sammen og ikke ad hinanden

TRYGHED:

For at opnå tryghed for det enkelte barn bestræber vi os på at gøre hverdagen forudsigelig:

Forudsigelighed er bl.a. at vide hvad man må og hvad man ikke må: altså en oplevelse af at der er nogle regler der gælder. Det er vigtigt for os at de voksne holder hvad de lover, og at det enkelte barn føler at det bliver accepteret som det er.

Vi lægger vægt på Tryghed fordi:

Det er grundlæggende for barnets trivsel og udvikling

Ved det forstår vi:

At man tør sige sin mening og indrømme fejl.

At man tør prøve nye ting.

At man tør bede om hjælp.

Man ved hvad man må, og ikke må

Vores mål bliver derfor:

At skabe en tryg hverdag med forudsigelighed.

Ansvarlighed er alles ansvar!

Ansvarlighed er en vigtig forudsætning for at kunne fungere i et fællesskab.

Ansvarlighed gælder i alle mellemmenneskelige relationer

Ved ansvarlighed forstår vi:

Ansvar for hinanden

Ansvar for at rydde op efter sig selv og passe på andres ting

Vores mål bliver derfor:

Lære at tage ansvar for egne handlinger

 

TOLERANCE

Det er vigtigt at se på ressourcerne i børnenes forskelligheder:

For at behandle børnene ens, skal vi behandle dem forskelligt

Vi lægger vægt på tolerance fordi

Tolerance er en vigtigt kompetence for at kunne begå sig positivt blandt forskellige kulturer og mennesker generelt

Tolerance er en forudsætning for at kunne begå sig i et demokrati

Tolerance er en forudsætning for rummelighed

Tolerante børn giver et harmonisk fællesskab

Ved tolerance forstår vi:

At kunne respektere og rumme forskellighed

Vores mål bliver derfor:

At tale fordomsfrit om alt mellem himmel og jord med børnene

At lære børnene at forskellighed bidrager til udvikling

SAMARBEJDE

Samarbejde er en forudsætning for at dagligdagen kan fungere optimalt.

I dussen foregår samarbejde på mange niveauer. Det er vigtigt for os at børnene lærer at samarbejde.

11393101_854330511316575_6497714624404729451_n