DUS-Indholdsplan 2019

Nr. Uttrup DUS – hjerte for læring og trivsel, som styrker den enkeltes udvikling og det sociale fællesskab

Målsætning: 

I målsætningen for DUS – Det Udvidede Samarbejde, tager vi afsæt i Aalborg Kommunes værdigrundlag, fælles mål for DUS samt Nr. Uttrup Skoles målpile.  

Målsætningen sætter retning for mødet med børnene, hvor den pædagogiske tilgang er, at alle børn har ressourcer og mødes anerkendende og nærværende professionelle og tilbydes udviklingsmuligheder svarende til deres niveau og potentiale.  

I DUS arbejder vi med udgangspunkt i 6 pædagogiske læreplanstemaer, samt DUSSENS vision og værdiord, som beskrives i nedenstående: 

LEG:

Leg er vigtig i vores DUS. Legen har mange former og udspiller sig på mange forskellige måder, leg i små grupper, den frie leg med masser af kreativitet og fordybelse, voksenstyret leg, alene leg hvor legen bruges til at slappe af og koble fra.  Vores opfattelse er, at børnene gennem leg bearbejder læring, udvikler ideer og bliver initiativrige. I legen trænes børnefællesskabet, hvor gode stærke og udviklende legerelationer styrkes samt evnen til konfliktløsning og kompromis trænes. 

Vi oplever, at timerne med leg i DUS særligt kan understøtte de sociale relationer og venskaber på tværs af klasser og årgange skabes. 

Ud over børnenes egne ideer til lege, tilbydes der dagligt voksenstyret aktiviteter i DUSSENS åbningstid. Det kan være udendørs lege, hockey, fodbold, udendørs aktiviteter, træværksted eller andet. Indendørs aktiviteter kan eksempelvis være kreative sysler, fx trylledej, pynt til vinduerne, tegne- og malerværksted, madlavning samt meget andet, ture ud ad huset etc. 

Dette kan I følge med i via DUSSENS nyhedsbrev, som sendes ud en gang om måneden. 

Hver eftermiddag efter kl. 16 er der mulighed for at spille på devices, og her prioriterer vi nærvær omkring det at spille og få sluttet dagen godt af. Herudover er der mulighed for, at spille på computer første fredag i måneden. Her er der udvalgt forskellige spil, som børnene må spille, hvor samarbejde og fællesskab er en fællesnævner for valg af spil.

Derudover er der også mulighed for 2. og 3. årgang at benytte wii og playstation. 

Udover legen tager det pædagogiske arbejde i DUSSEN afsæt i 6 læreplanstemaer. Disse er obligatoriske og mange af de metoder og mål, som vi fremhæver ved et enkelt tema vil  kunne placeres ved mange af temaerne og bliver benyttet i mange sammenhænge. I nedenstående vil vi beskrive de 6 læreplanstemaer. 

De 6 læreplanstemaer:

Alsidig og personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling er det fundament, der blandt andet er forudsætningen for læring. Det handler om, at opbygge og udvikle selvfølelse og at turde udfolde sig selv. 

Mål: 

 • DUS skal vise børnene, at de er værdifulde deltagere og medspillere i et socialt fællesskab. 
 • I DUS skal der skabes muligheder, der understøtter barnets oplevelse og opfattelse af sig selv, dets følelser og dets selvværd. 

Metode: 

 • Vi har børnemøder i DUS. hvor børnenes stemmer bliver hørt. Der er indflydelse på hverdagen og de inddrages i deres hverdag.
 • konflikthåndtering på egen hånd og med hjælp fra en voksen
 • hjælp til legeaftaler
 • tid til at være sammen med en lille gruppe børn
 • forståelse for egen rolle i relationen til andre
 • Vi vil skabe et fælles ejerskab hos børnene omkring tingene i DUS

Sproglig udvikling

Sproglig kompetencer er en forudsætning og nøgle til viden og læring og via fri leg og voksenstyret aktivitet kan sproget udvikles og styrkes. 

Mål:

 • DUS skal bidrage til, at barnet opnår evnen til at udtrykke sig sprogligt gennem krops- , tale-, skrift- og billedsprog
 • DUS skal bidrage til, at barnet opnår evnen til at udtrykke sig sprogligt og sætte spor via kreative aktiviteter og udfoldelser som tegninger, malerier, musik, drama og digitale udtryksmåder.
 • gåture hvor der er tid til dialog om hverdagen og almen viden. 

Metode: 

 • sætte ord på følelser og oplevelser
 • konflikthåndtering på egen hånd og med hjælp fra en voksen
 • adgang til digitale medier og herunder fokus på netetik
 • sang og musik
 • læsehjørne og læsehuler
 • læringsspil

Social udvikling

Sociale kompetencer er en forudsætning for at børn kan indgå i et ligeværdigt fællesskab med andre børn. I DUS styrkes sammenholdet i børnegruppen og der skabes rum for nye kammeratskaber og relationer. 

Mål:

 • DUS skal arbejde med en børnekultur, hvor alle børn føler sig værdifulde og ansvarlige i forhold til, at kunne mestre eget liv, samt indgå i, bidrage til og tage ansvar, når det gælder samværet med andre. 
 • Alle skal have en ven i DUSSEN

Metode: 

 • fokus på regler og normer
 • fokus på at være rollemodel for hinanden
 • alle har et medansvar for at alle trives og har det godt
 • fri for mobberi
 • lære børnene at invitere til leg og socialt fællesskab
 • arbejde med udstråling – spejling af barnets handlemåde/væremåde

Kulturelle udtryksformer og værdier

I DUS ser vi mødet med forskellige kulturelle udtryksformer og værdier som en forudsætning for at skærpe børnenes nysgerrighed på omverden. Børnene inspireres og motiveres til at sætte deres spor i verden. 

Mål:

 • DUS skal understøtte børnenes bevidsthed om forskellige kulturer og værdier. Det handler om at lade børnene nysgerrigt udforske – hvem er jeg, hvem er du, hvem er vi og hvorfor?
 • DUS skal give børnene mulighed for at udforske og eksperimentere med forskellige udtryksformer som f.eks. dans, kunst, musik osv. 

Metode:

 • værkstedsaktiviteter
 • kreative aktiviteter
 • sang, musik og film
 • rollespil og teater
 • fokus på traditioner 
 • børnefødselsdage

Naturen og udeliv

DUS bruger uderummet til at skabe alternative læringsmiljøer, hvor der er højt til loftet og der er fokus på at barnet lærer ved at opleve verden gennem kroppen. Naturen er et fantastisk uformelt læringsrum, med plads til fordybelse, flow og spontanitet. 

Mål:

 • DUS skal skabe bevidsthed om, hvordan vi påvirker naturen og hvordan naturen påvirker os
 • DUS skal lære barnet om naturen som fysisk rum, f.eks. hvad er der i naturen, hvad kan vi se, føle og fornemme
 • DUS skal skabe en grundlæggende naturforståelse hos børnene af f.eks. dyr og planter, økologi og økosystemer sat i sammenhæng med samfund og bæredygtighed. 

Metode:

 • udeaktiviteter
 • ture i nærmiljøet
 • bålaktiviteter
 • samtaler om natur og miljø
 • cykelture 

Sundhed, krop og bevægelse

Bevægelse skal være med til at øge børnenes sundhed og trivsel. Bevægelse og mulighed for aktiv deltagelse skaber motivation, glæde og trivsel hos barnet. 

Mål:

 • Alle børn er aktiv deltagende i fysiske aktiviteter
 • DUs skal arbejde systematisk med udvikling af børns kropsbevidsthed
 • DUS skal lære børnene vedholdenhed gennem selvvalgte fysiske aktiviteter 

Metode:

 • Just dance
 • Aktivitets lege både inde og ude  
 • Børneyoga
 • Svømmehal for 1. og 2. klasserne 
 • Løbeklub
 • Skaterhal for 2. og 3. klasserne
 • Skøjtehal 3. årgang

Årets gang og ferier

Gennem året laver vi forskellig aktiviteter, der tager udgangspunkt i årstiderne, fx vinteren, hvor der er sneboldkampe og kælketure, når det er muligt. I efteråret samles kastanjer og kogler, der bruges kreativt. Forår og sommer byder 

naturligvis på udendørs aktiviteter og lege, og hvis vejret tillader det, også vandkampe.  

I skoleferier hvor der er færre børn, tager vi blandt andet på ture ud ad huset, vi bager, er impulsive og har fælles maddage, hvor børnene er involveret i processen, fra indkøb til det færdige resultat. 

Vision for Nr. Uttrup DUS: 

I Nr. Uttrup DUS er der sjovt at være og alle børn får unikke oplevelser sammen med deres kammerater og tilstedeværende voksne. 

Derudover har vi udarbejdet en målpil for vores mål og værdier for DUS. Dette kan I orientere jer i på hjemmesiden.. 

Værdiord:

 • nærvær, tillid og tryghed, sjov og glæde

I Nr. Uttrup Skoles DUS har vi 3 værdiord,  som vores pædagogiske arbejde tager afsæt i sammen med de pædagogiske læreplaner. Disse ord er pejlemærke i vores 

relation med det det enkelte barn, forældre og hinanden som kollegaer og gennemsyre vores handlinger i hverdagen. 

Nærvær:

Nærvær er for os, at vi har TID til at lytte, drage omsorg og være sammen med hinanden. At vi tager det alvorlige og seriøst, når det enkelte barn kommer til os med en bekymring. Det er i nærværet at relationerne og fællesskabet bliver styrket, så der skabes tryghed og tillid til hinanden, børn og voksne imellem

Det betyder, at vi er til stede og tager os TID til det enkelte barn og dets forældre. 

Tillid og tryghed:

Tillid og tryghed er for os, at børnene tør være sig selv og tør komme, hvis de har brug for hjælp. At børnene tør udfordre sig selv og skabe gode succesoplevelser. At børnene får tryghed gennem omsorg, nærvær og gode samtale.

Det betyder, at de voksne er nærværende og tydelige voksne, som kan sætte rammer for udvikling og trivsel. Gennem tryghed er der et godt forældresamarbejde, hvor forældrene bliver samarbejdspartnere i børnenes hverdag i skole og DUS.

Sjov og glæde:

Sjov og glæde er for os en oplevelse af at glemme tid og sted for en stund, hvor sammenhold, humor og sjove oplevelser hænger sammen. Sjov og glæde er for os en af de vigtige følelser barnet oplever, når det er i DUSSEN. 

Det betyder, at børnene oplever sammenhold og fællesskabsfølelse. At de voksne er garant for en god stemning og at børnene får unikke og sjove oplevelser med i bagagen.  

Nr. Uttrup DUS 

 • Kort om os 

Nr. Uttrup Skoles DUS ligger på skolen, hvor DUSSEN benytter lokalerne i indskolingen, samt faglokalerne på skolen. 

Vi er funktionsopdelt, hvor klasselokalerne indeholder forskellige aktiviteter. 

0. og 1. klasse eleverne er på stueplanen, mens 2. og 3. klasserne også har 1. salen. Vi benytter faglokalerne i forbindelse med faste aktiviteter ugentligt eller i perioder. 

Hver morgen starter vi i hall’en. Her er det vigtigt, at alle børn møder ind og får sagt godmorgen til den voksne. 

Der er pt. 140 børn og 10 medarbejdere, bestående af DUS-indskolingsleder, 8 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper. 

DUSSENS telefonnummer: 

DUSSENS nummer er tlf. 24963582. Der er mulighed for at ringe mellem 6.30-8.00 og igen mellem 14.00-17.00. Vi vil gerne, at de informationer der kan tastes i min institution tastes der, således at vi begrænser opkald mellem 14.00-17.00. 

DUSSENS åbningstider: 

Vi har åbent mandag- fredag kl. 6.30-17.00

Der kan ikke ringes til DUSSEN mellem 8.00-14.00. Det er vigtigt at informationer omkring komme og gåtider bliver tastet i min institution inden kl. 13.00

I skoleferier og på skolefridag har DUSSEN åbent hele dagen fra 6.30-17.00. Der vil være følgende lukkedage:

 • uge 29 og uge 30 i sommerferien
 • mellem jul og nytår
 • dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • grundlovsdag

Der vil være mulighed for fælles pasning i anden institution.

MorgenDUS: 

Vi har morgenåbning fra 6.30-8.00. Her starter vi i hall’en. Der er mulighed for, at spise medbragt morgenmad mellem 6.30-7.30.

Børnene tjekker ind på min institution i overgangen fra skole til DUS.

Kontaktpædagoger

I bestræbelsen på at sikre helhed og sammenhæng for det enkelte barn, er kontaktpædagogen både kontaktpædagog for skoledelen og DUSdelen, og det vil som udgangspunkt være kontaktpædagogen, der tager kontakt til forældre vedrørende barnets dag både i skole og DUS.

Overgang fra børnehave til skole og DUS

På Nr. Uttrup skole og DUS har vi stor fokus på overgangen fra børnehave til skole, hvor vi har et tæt samarbejde med vores samarbejdsbørnehaver, som er: 

Børnehaven Gl. Kongevej, Solsiden, Blæksprutten, Løvvangen, Løvbakken. I børnehavebørnenes sidste år i børnehave laver vi overgangsaktiviteter, hvilke I kan orientere jer om, i dokumentet “Samarbejde omkring overgang fra børnehave til skole” på vores hjemmeside.

Daglig praksis i DUS’en

0. og 1.årgang:

På 0. årgang har vi fokus på overgangen fra børnehave til 0.klasse. Der er fokus på de sociale relationen og det at få skabt en god fælles årgang. Børnene skal lære mange nye rutiner og blive selvstændig i mange processer, som tager meget af deres tid. På 0.årgang prioriterer vi, at der er tid til at lege og være sammen.  

På 1. årgang prioriteres legen stadig højt samtidig med at vi tilbyder flere voksenstyrede aktiviteter til børnene. Der er fokus på spil og kreative aktiviteter. 

2. og 3. årgang: 

2. og 3. klasse benytter lokalerne på 1. salen, hvor der bl.a. er playstation.

På 2. årgang begynder vi så småt at sætte faste aktiviteter på månedsplanen og lave ture ud af huset. På 3. årgang har vi særlig tilrettelagte aktiviteter kun for 3.årgang. Bl.a tilbyder vi svømning, skaterhal, overnatning og aftenåbent for 3. årgang. 

I løbet af foråret  i 3. klasse har vi fokus på overgangen fra DUS til klub, hvorfor vi fra maj måned i skoleåret har brobygning med Fritidscenter Gl. Kongevej. Det betyder, at børnene er på besøg i klubben, for at lære dem at kende, så de efter 3. klasse er klar til at starte i klubben.

Sende børn hjem:

Hver dag sender vi børn hjem på følgende tidspunkter: Kl. 14.00, 15.30, 16.00 og 16.30. For at sende jeres børn hjem, skal vi have en fast aftale med forældrene omkring dette. Det er ikke muligt, at ringe til DUSSEN og få sendt sit barn hjem. Alle aftaler skal være lavet på forhånd. 

Kontaktoplysninger:

Nr. Uttrup DUS

Hjørringvej 83

9400 Nørresundby

Tlf.24963582