Strukturklasserne

Struktur- og indskolingsklasser på Nr. Uttrup Skole

Struktur- og indskolingsklasserne på Nr. Uttrup Skole er et specialpædagogisk skoletilbud, hvor eleverne visiteres af PPR. Indskolingsgruppen er for 0. klasses elever, og strukturklasserne for elever i 1.-10. klasse. Eleverne er primært opdelt efter alder, og de undervises i mindre grupper, der er placeret flere forskellige steder på skolen. Vi arbejder dynamisk med grupperne, og der kan løbende ske skift, som kan tilgodese den enkelte elev og / eller gruppen. Som elev i indskolingsgruppe eller strukturklasse vil man hver dag møde få kendte voksne og en genkendelig struktur i både skole og DUS, og alt efter individuelt behov, kan der anvendes pictogrammer eller andre visuelle redskaber og hjælpemidler for at overskueliggøre dagen for eleverne. Vi bruger en positiv og anvisende kommunikation til at guide og vejlede eleverne.

Hverdagen er præget af genkendelighed og struktur, og der arbejdes målrettet med at skabe et trygt og godt miljø, hvor alle føler sig som en del af fællesskabet, hvilket er med til at understøtte børnenes sociale udvikling. I struktur- og indskolingsklasserne er det faglige, det personlige og det sociale ligestillet, og eleverne arbejder på det niveau, de er på, med henblik på at blive så dygtige, de hver især kan.

DUS

I struktur- og indskolingsklasserne har vi vores egen DUS, hvor eleverne i 0.-5. klasse går. Efter 5. klasse kan de fortsætte i fritidstilbud på den nærliggende fritidsklub, Gl. Kongevejens Fritids- og ungdomsklub. I DUS møder eleverne de samme voksne, som de kender fra skoletiden, og der vil være særligt fokus på sociale aktiviteter og leg.

Børnesyn og pædagogik

På Nr. Uttrup Skole arbejder vi ud fra den tilgang,, at “børn gør det så godt, de kan”, hvor vi forsøger at se barnets vanskeligheder bag adfærden, fremfor kun at have fokus på barnets adfærd. En værdifuld metode er spejling, hvor vi sætter ord på barnets følelser, når noget er svært. Vi arbejder med at øve børnene i at kunne sætte ord på sig selv og egne følelser som vigtige personlige og sociale kompetencer.
Relationer – vores forhold til andre mennesker – er noget af det mest grundlæggende i livet, og positive relationer er afgørende for at trives og udvikle sig. Vi arbejder derfor med børnenes relationer til hinanden og til os voksne, for positive relationer giver trivsel. Anerkendelse og succes er udgangspunktet for vores arbejde, og vi arbejder med at inddrage eleverne i en dialog omkring handlemuligheder og ønsket udvikling, således at de oplever medejerskab i de personlige og sociale mål, der opstilles og arbejdes hen imod. Vi mener, at mennesker vokser af succesoplevelser, og det er derfor vigtigt, at eleverne oplever succes både fagligt, personligt og socialt.

Dagligdagen i strukturklasserne

I struktur- og indskolingsklasserne er hverdagen præget af genkendelighed og struktur med få voksne tilknyttet hver gruppe. De vil blive mødt af passende krav af både faglige, personlig og social karakter, og afhængig af den enkelte gruppe arbejdes der i større eller mindre grad individuelt eller klassebaseret. Der er til hver gruppe tilknyttet både en lærer og en pædagog, der arbejder tæt sammen om eleverne. Undervisningen kan skifte mellem fælles klassebaseret undervisning og mere individuelt tilrettelagt arbejde, og dette vil afhænge af den enkelte gruppe og elev. Vi laver relevante tests med eleverne i løbet af året, så undervisningen kan tilrettelægges, så den passer til den enkelte elevs niveau. Efter 9. og evt. 10. klasse har eleverne, som i alle andre klasser, mulighed for at tage afgangsprøver, og i udskolingen arbejdes der målrettet med brobygning og praktik for i samarbejde med elev, forældre og UU-vejleder at finde det rette tilbud efterfølgende til eleven.

Forældresamarbejde
Vi værdsætter et tæt skole – hjem samarbejde, hvor vi står sammen om barnets udvikling og trivsel.

Der er et udvidet skole-hjem-samarbejde i både indskolingsgruppen og strukturklasserne, og i kontakten anvendes både intra, telefon, SMS, kontaktbøger samt ekstra forældresamtaler. Vi har i årets løb mindst to og efter behov flere forældresamtaler, hvor vi i samarbejde med forældrene også kan inddrage andre samarbejdspartnere eksempelvis i form af psykolog, sagsbehandler, talepædagog eller ergoterapeut. Alle elever der går i indskolingsgruppe eller strukturklasse har mødt udfordringer på deres vej, og vi kan bedst hjælpe børnene og de unge positivt videre gennem en fælles indsats, hvor vi sammen arbejder mod fælles mål omkring barnets / den unges personlige, faglige og sociale trivsel og læring.

Samarbejde med PPR og andre instanser

I forbindelse med opstarten deltager PPR i overleverings- og opstartsmøder, og vi samarbejder efter den enkelte elevs behov med de forskellige faggrupper fra PPR, det kan eksempelvis være psykolog, talepædagog eller ergoterapeut. Rådgiver kan også inddrages i samarbejdet.