Strukturklassen – Trin 2

2.K er et tilbud, hvor struktur er i højsæde og de enkelte elevers behov herfor er udtalte. Måden, hvorpå eleven indgår og agerer i sociale samspilsformer og udviklingen heraf, er essentielt i det daglige arbejde. Endvidere har eleven behov for den tætte og trygge voksenkontakt, som vi kan tilbyde.

Velkommen til trin 2 i strukturklasserne på Nr. Uttrup Skole.

Vi hedder i daglig tale 2.K. Her kan du læse mere om, hvad dette skole- og fritidstilbud kan tilbyde.
Følgende nøgleord er omdrejningspunkter for pædagogikken og undervisningen hos os:
Struktur
Forudsigelighed
Visualisering
Differentiering
Forældreinddragelse

Målgruppe

2.K er et tilbud, hvor struktur er i højsæde og de enkelte elevers behov herfor er udtalte. Måden, hvorpå eleven indgår og agerer i sociale samspilsformer og udviklingen heraf, er essentielt i det daglige arbejde. Endvidere har eleven behov for den tætte og trygge voksenkontakt, som vi kan tilbyde.
Med de børn hvor det skønnes muligt vil en udslusning kunne komme på tale. Dette sker i tæt samarbejde mellem hjem, skole (primær kontaktperson) og PPR.
I 2.K går der pt. 5 elever. Vi er to lærere og en pædagog og eleverne er inddelt på hold med hver deres kontaktlærer, ligesom pædagogen følger dem i både skole og DUS.

De fysiske rammer

Eleverne er opdelt i grupper, hvor drenge og piger er blandet. Vi er pt. opdelt i to grupper, hvoraf den ene gruppe er tosprogede elever. Grupperne har hvert deres klasseværelse. Desuden råder vi over et køkken/fællesrum, som bruges til spisning, gruppeaktiviteter, samling m.m. Der er også et legerum med LEGO, sækkestole og spil, som kan bruges i pauser og DUS-tid.
Hver elev har sin egen arbejdsplads, som er tilpasset ud fra individuelle behov. Her benyttes afskærmning, struktureret inddeling af det faglige materiale og øvrige læremidler, som skønnes brugbare for at opnå bedst mulig indlæring. Alle elever har deres egen time-timer og der er et antal bærbare computere til rådighed.

Den daglige rytme og struktur

Der er i det ugentlige skema fastlagt en struktur for, hvad dagene i skole og DUS skal indeholde. Skoledagen gennemgås om morgenen på de enkelte hold og DUS – dagen gennemgåes ved DUS – tidens start. Hertil bruges piktogrammer. Endvidere er der en overordnet struktur for hver dag i forbindelse med DUS, så eleven ved at eksempelvis tirsdag er udtryk for dagen, hvor vi skal på tur. Hermed har eleven den faste struktur og forudsigelighed, som er yderst central.
Hos os er skole og DUS tæt forbundet. De enkelte pædagoger og lærere, der er tilknyttet strukturklassen, udgør et team, hvor samarbejde er helt centralt i det daglige arbejde.

Et eksempel på en dag
God morgen
Samling – dagens program drøftes
Skolearbejde
Frugt + frikvarter i skolegården
Skolearbejde
Frokost
Skolearbejde
DUS-aktivitet
Frugt
Valgfri aktivitet
Vi har følgende fællestimer: Idræt to gange ugentligt, billedkunst i faglokalet samt fælles bibliotekstime.

De førnævnte omdrejningspunkter: struktur, forudsigelighed, visualisering, differentiering og forældreinddragelse er afgørende for elevernes trivsel og udvikling.
Forudsigelighed
Kendte og tydelige voksne
Kendt dags- og ugeprogram
Kendt tur-kalender
Forberedelse på anderledes skoledage
Højt informationsniveau
Visualisering
Piktogrammer
Time-timer
Belønning og individuelle aftaler
Fag- og pausekasser
Differentiering
Udgangspunkt i den enkelte elevs særlige behov
Udgangspunkt i elevens kompetencer
Mærke ”dagsformen” og tage hensyn hertil
Udvidet undervisningsplan indeholdende sociale, faglige og personlige kompetencer og mål
Forældreinddragelse
Arbejdet i strukturklassen bygger på et tæt skole-hjemsamarbejde. For at opnå det bedste resultat er der behov for enighed, gensidig respekt og opbakning mellem skole og hjem
Vi har et udvidet forældresamarbejde, som kommer til udtryk i form af:
Brug af kontaktbog
Telefon- og mailkontakt
Forældreintra
Mindst to skole-hjemsamtaler
Deltagelse i møder med relevante samarbejdspartnere
Mulighed for snak ved aflevering og afhentning af eleven