Strukturklassen – indskolingsgruppen

Vi arbejder målrettet på at være på forkant med børnenes indbyrdes konflikter, således vi kan lære og hjælpe det enkelte barn og gruppen om konfliktens iboende mekanismer og sociale læringspotentiale. Vi lægger vægt på, at øve børnene i at lytte til hinanden samt at vente på tur, eksempel på dette afbryder man ikke andre i en samtaler med hinanden, ved dette kan barnet lære at aflæse det verbale samt nonverbale sprog. I det daglige lære vi også børnene, at der er konsekvenser ved deres til og fra valg, altså at tage ansvar for egne handlinger

Indskolingsgruppen/Minidussen

IndskolingsgruppenIndskolingsgruppen har de yngste børn fra 0.kl. Børnene er i alderen 6-7år og gruppen er normeret til max. 8 børn. Indskolingsgruppen er ikke et behandlingstilbud, men et skole/fritidstilbud. Fælles for børnene er, det er nødvendigt at observere dem således at personalet i tæt samarbejde med PPR kan beskrive og vurdere. Forældrene vil blive orienteret om hvilken skoleplacering der er mest hensigtsmæssigt i det følgende skoleår.
Der er i skoledelen tilknyttet 2 børnehaveklasselærere, to skolepædagoger.

Minidussen

Minidussen består af, børn fra indskolingsgruppen og nogle af børnene fra trin 2. Til Minidussen er der pt. tilknyttet 5 pædagoger. Der er mulighed for morgendus fra kl.6.45. Dussen holder lukket i sommerferien, i uge 29 og 30, samt på søn – og helligdage. Der ud over, har dussen åben i alle ferier, dvs. efterårs- jule- og vinterferie, samt på alle skolefridage. På skolefridage fungerer dussen hele dagen. I alle ferier er de to struktur-dusser slået sammen til en stor dus.
Hvilken type børn
De forhold der kan være typiske for eleverne i indskolingsgruppen/minidussen kan være, at de har vanskeligheder med hensyn til koncentration dvs. de har svært ved at koncentrere sig i længere tid, de kan være urolige/udadreagerende og være lidt længere tid om at lære end jævnaldrende. De kan have vanskeligheder med det sproglige, derfor har de brug for særlig sproglig stimulering. Eleverne kan have brug for motorisk træning, hvis der er vanskeligheder med det sansemotoriske. De kan ligeledes have det vanskeligt med at indgå i et socialt samspil, og have emotionelle problemer, samt være umodne. Eleverne kan også have organiske dysfunktioner. Fælles for alle eleverne er, at de har brug for at være i en mindre gruppe, for at fungere.

Fælles for eleverne er

· At de har brug for en mindre gruppe for at kunne fungere
· At de har brug for en fast struktur
· At der er tryghed ved, at der er forudsigelige rammer og faste voksne
· At de hurtigt kan få hjælp, hvis der er noget, der bliver for svært for dem.

Igennem vores arbejde vil vi

· Give børnene overskuelighed, igennem en struktureret hverdag
· Tilgodese børnenes individuelle behov
· Styrke børnenes selvtillid/selvværd, så børnene har lyst til at deltage i klassens liv og arbejde
· Styrke børnenes evne til at træffe valg, tage ansvar for egne handlinger, være ærlig, dele med andre, opøve kritisk sans, kunne indgå i et fællesskab/legen, og være selvhjulpen.
· At børn og forældre føler sig trygge ved skolen

Undervisning/socialpædagogik

Undervisningens aktiviteter i bh.klassen er i høj grad præget af indlæring gennem leg. Børnene har dansk og matematik bøger, hvori der arbejdes. Børnene lærer om tal og mængder samt bogstaver og deres lyde. I dansk arbejder vi ud fra systemet “hop om bord i lyd og ord”. Matematikken er baseret på et lignende system “Gunnars dyrehandel”. Begge systemer indeholder forskellige læringsstile.
I løbet af dagen arbejdes der aktivt med konfliktløsning, hvor målet er at lære børnene at løse deres konflikter verbalt og give mulighed for venskaber. Der arbejdes på at skabe et godt socialt fællesskab og på at fremme det enkeltes barn selvværd. Der arbejdes på at lære børnene egne grænser at kende og lære dem at respektere andres. Der arbejdes på at turde tro på sig selv, og være tryg i samværet med andre børn.

I indskolingsgruppen arbejdes med at finde frem til børnenes kompetencer, potentialer og udviklingsmuligheder. Der bliver lavet statusrapporter for hvert enkelt barn, som drøftes med forældrene og PPR.

I indskolingsgruppen er der en fast struktur/forudsigelighed. Børnene har nemmere ved at klare dagen, når tingene er forudsigelige. Vi har en klar begyndelse/afslutning på dagen, dette gøres med en samling. I den første samling synger vi altid en sang og derefter løber en runde i skolegården. I sidste samling læser vi altid en bog. Dette skaber tryghed for børnene. De får en klar fornemmelse af ”start” og ”slut” på skoledagen.

I indskolingsgruppen arbejder vi med ”emne-uger”. Emnerne kan eksempelvis være ”mig selv”, sanser, kost, farver/former, dyr mm. Vi har idræt 1 gang ugentligt i skolens sal.
Vi tager nogle gange på ture eksempelvis i teatret, tilskoletjenesten i ZOO. Børnene oplever andre situationer med hinanden udenfor skolen. De møder andre mennesker, og lærer eksempelvis hvordan man begår sig i trafikken eller i bussen.

Som materiale til social/emotionel træning bruger vi engang imellem Trin for Trin. Dette materiale er godt til vores børnegruppe, da det er et struktureret materiale. Materialet er bygget op omkring billeder, som tager udgangspunkt i forskellige følelser og andre sociale situationer.

Vi er inspireret af Marte meo metodens 5 principperi i vores arbejde:

1. At følge barnets initiativ
2. At positiv bekræfte barnet
3. At benævne barnets iniatiativ
4. Turtagning
5. Positiv ledelse

At have fokus på det positive, være opmærksom på at bruge ja-sætninger i stedet for nej-sætninger, se hvilke positive initiativer børnene tager, og benævne dem – alt dette skaber en god stemning, og har en positiv virkning på børnene og deres adfærd.
Børn og voksne bliver ikke filmet.

Forældresamarbejde for skole/dus:

I det daglige arbejder vi sammen med PPR, ergo-, fysioterapeuter og socialforvaltningen.
I maj måned er der overlevering fra børnehave til skole, hvor en børnehaveklasselærer, en duspædagog og en repræsentant fra PPR deltager. Ved dette første møde vil vi gerne høre, om barnets udvikling, styrker og udviklingspotentialer

I indskolingsgruppen ser vi forældrene som en ressource, som kender børnene bedst. Derfor vægter vi samarbejde og information mellem forældre og personale højt. Vi forventer, at forældrene deltager aktivt og engageret i barnets skoleliv. Forudsætningen for et succesfuldt arbejde bygger i høj grad på at forældre og personale gensidig beriger hinanden i en nuanceret forståelse af barnet. Vi vægter et respektfuldt samarbejde højt, hvor forskellige forståelser i forskellige sammenhænge danner grundlag for samarbejdet om barnet.

I løbet af året tilbyder vi to samtaler, men vi kan finde tid, hvis der opstår behov for yderligere samtaler. Ved det første møde ultimo oktober gives en status på, hvordan barnet er faldet til og trives. I november indkaldes der til endnu et møde, med henblik på en vurdering af elevens kommende skoletilbud.

Hvert barn har en kontaktbog, hvor i forældre og vi skriver beskeder til hinanden om hverdagens oplevelser i skole og dus. I kontaktbogen skal der være et telefon nummer, så vi altid kan kontakte Jer telefonisk. Vi ser også gerne at I som forældre ringer og informerer om små eller store ændringer i dagligdagen, som har indvirkning på barnets trivsel.

Det pædagogiske arbejde i Minidussen

Vi arbejder ud fra relations- og anerkendende pædagogik, hvor arbejdet med børnene i skole og dus tager udgangspunkt i det enkelte barns behov, barnets potentialer samt vanskeligheder. Arbejdet foregår med henblik på at udvikle barnets faglige og sociale kompetencer samt dets psykiske balance, for her igennem at styrke barnets selvværd og selvtillid. Vi arbejder samtidig mod at styrke barnets evne til at træffe valg, tage ansvar, være ærlig, tænke kritisk samt indgå i fællesskaber.

Konfliktløsning

Vi arbejder målrettet på at være på forkant med børnenes indbyrdes konflikter, således vi kan lære og hjælpe det enkelte barn og gruppen om konfliktens iboende mekanismer og sociale læringspotentiale. Vi lægger vægt på, at øve børnene i at lytte til hinanden samt at vente på tur, eksempel på dette afbryder man ikke andre i en samtaler med hinanden, ved dette kan barnet lære at aflæse det verbale samt nonverbale sprog. I det daglige lære vi også børnene, at der er konsekvenser ved deres til og fra valg, altså at tage ansvar for egne handlinger

Vi arbejder målrettet mod at bringe børnene i meningsdannende sammenhænge samt individuelle aktiviteter. Vi bruger ”uge-tavlen” til at strukturer hverdagen, hvor aktiviteterne synliggøres. Her forsøger vi at skabe balance mellem indre og ydre styring, så selv om det er børnenes fritid, er der kan og skal aktiviteter. Vi skaber overskuelighed ved at være på forkant med de forskellige aktiviteter, således at børnene ved hvad der foregår i dussen. Vi planlægger aktiviteter i et samspil mellem børnenes interesser og dets udviklingspotentialer. Endvidere planlægges dagens aktiviteter i et samspil mellem det enkeltes barns behov for struktur, aktivitet og udfordring, og i forhold til hele børnegruppens sammensætning. Dog kan vi også finde på spontane ture ud af huset.